Socijalna politika

Zagreb ćemo učiniti gradom koji potiče socijalnu pravednost, inkluziju i sigurnost za sve svoje stanovnice i  stanovnike kroz sustavne, obuhvatne i inovativne programe socijalne politike. Zagreb ćemo učiniti gradom koji svima omogućuje kvalitetan život od najranijeg djetinjstva do duboke starosti. Pritom ćemo socijalnu politiku grada pretvoriti u “aktivirajuću”, solidarnu i emancipatorsku, politiku koja ne djeluje samo kroz naknade i usluge, nego kroz nove koncepte socijalnih ulaganja i inovacija svima otvara prostor za aktivno sudjelovanje u različitim sferama života.

To se posebno odnosi na socijalno ugrožene i ranjive društvene skupine kao što su osobe s invaliditetom, umirovljenici, osobe starije životne dobi, nezaposleni, teško zapošljive osobe, osobe s niskim primanjima, ovršeni građani i građanke, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji s više djece, samohrani roditelji, udomiteljske obitelji, osobe bez zdravstvene zaštite, ovisnici, bivši zatvorenici, beskućnici, tražitelji azila, osobe pod supsidijarnom zaštitom i pripadnici romske manjine. Pritom, kvalitetna socijalna politika pozitivno utječe na sve, ona detektira nove socijalne potrebe i anticipira nove rizike poput starenja stanovništva, nestandardnih oblika zapošljavanja ili samohranoga roditeljstva. Naša je namjera stoga razvijati obuhvatnu socijalnu politiku koja se oslanja na sinergiju različitih sektora poput stanovanja, gospodarstva, kulture ili energetike te je utemeljena na kombinaciji širokih socijalnih prava i ciljanih mjera.

Ovakav ćemo model razvijati kroz partnerstvo države, gradskih ureda i ustanova koje pružaju socijalne usluge te nevladinih organizacija koje nećemo promatrati samo kao pružatelje usluga, nego kao posrednike i bitne čimbenike u povezivanju korisnika sa socijalnim ustanovama. Sustav upravljanja gradskom socijalnom politikom potrebno je unaprijediti kako bi se stvorili uvjeti za razvoj ovako zamišljene socijalne  politike  i omogućila politika inkluzije.

Restrukturiranje, demokratizacija i analiza učinaka sustava

Kako bismo ostvarili programske prioritete, unaprijedit ćemo rad Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Gradskog ureda za demografiju. Također ćemo unaprijediti sustav upravljanja sredstvima iz proračuna sukladno prioritetima, kao i uspostaviti efikasnu komunikaciju i sinergijsko djelovanje s drugim gradskim uredima te s ustanovama socijalne skrbi. Smanjit ćemo administrativni teret, bolje rasporediti zadatke i kreirati sustav kontinuirane psihosocijalne podrške socijalnim radnicama i radnicima, kako bi se mogli kvalitetnije posvetiti korisnicama. Za korisnike ćemo uspostaviti nebirokratiziran sustav ostvarivanja socijalnih prava uz mogućnost računalne predaje potrebne dokumentacije. Grad će s ovakvom političkom strategijom i idejama uspješnije povlačiti EU sredstva za opremanje ustanova i socijalne programe.

Demokratizirat ćemo procese: uspostaviti otvorenu i uzajamno podržavajuću suradnju ustanova s nevladinim organizacijama koje pružaju socijalne usluge; aktivno uključivati stanovnice i stanovnike Zagreba, ranjive društvene skupine i korisnike u kreiranje socijalnih politika te im omogućiti sudjelovanje u razradi prioriteta financiranja. Paralelno s definiranjem prioriteta socijalnih politika, napravit ćemo analizu svih socijalnih programa i usluga te ćemo provesti njihovo postupno restrukturiranje sukladno ciljevima pravednosti, inkluzije, sigurnosti i rodne ravnopravnosti. S obzirom na to privremeno nećemo uključivati nove korisnike u demografsku mjeru roditelj-odgojitelj dok ne napravimo analizu strukture korisnika i njezinih demografskih učinaka te učinaka u pogledu rodne ravnopravnosti i razvoja djece u daljnjem obrazovanju.

Socijalna prava: naknade i usluge

Uvest ćemo transparentan i kvalitetan sustav socijalnih naknada prilagođen potrebama svih stanovnika, a posebno socijalno ugroženih skupina. Pri kreiranju programa i mjera, postojeće naknade (npr. za javni prijevoz, pomoć korisnicama i korisnicima doplatka i osobne invalidnine, pomoć umirovljenicima, podmirenje troškova stanovanja) učinit ćemo adekvatnijima te ćemo ih efikasnijim upravljanjem proširiti i na one skupine koje su u trenutnom modelu isključene unatoč tome što jesu socijalno ugrožene.

Promijenit ćemo i sustav pružanja socijalnih usluga. Posebnu pozornost dat ćemo izvaninstitucionalnim oblicima pružanja usluga, koje ćemo unaprijediti osnivanjem Centra za pružanje usluga u zajednici. Centar će zajedno s pružateljima usluga organizirati učinkovitu mrežu usluga na području grada Zagreba za sve koji uz te usluge mogu nastaviti živjeti u vlastitom domu. Osnivanje Centra pratit će direktno širenje programa pomoći u kući.

Istodobno ćemo povećati kapacitete za smještaj i život korisnica i korisnika kojima skrb nije potrebna ili ju je moguće pružiti u vlastitom domu i to sljedećim mjerama:

 • uspostavom mreže dnevnih centara u domovima za starije osobe i u domovima zdravlja koji će pružati usluge boravka, mogućnost druženja i primarnih zdravstvenih pregleda;

 • izgradnjom novih domova za starije osobe i proširenjem kapaciteta palijativne skrbi, uz prioritet onih gradskih četvrti u kojima ne postoje javni domovi;

 • povećanjem smještajnih kapaciteta u domovima socijalne skrbi za djecu i domovima socijalne skrbi za odrasle;

 • povećanjem smještajnih kapaciteta sigurnih kuća za žene i djecu, žrtve obiteljskog nasilja te LGBTIQ’+ osoba;

 • povećanjem smještajnih kapaciteta za beskućnike kroz izgradnju gradskih prihvatilišta koja bi nudila programe psihosocijalne pomoći, kao i osiguravanje zajedničkih kućanstava sa sustavom pomoći u reintegraciji.

Socijalne inovacije

Razvit ćemo kvalitetan, dugoročan i održiv program financijske potpore i stručne podrške nevladinim organizacijama, zadrugama, neformalnim i organiziranim grupama korisnika koje kreiraju socijalne usluge i procese integracije. Prioriteti će se pritom odnositi na uvođenje novih linija financiranja za:

 • inovativne programe međugeneracijske solidarnosti;

 • inovativne socijalne projekte;

 • programe samostalnog življenja.

Uspostavit ćemo inkubator za socijalne inovacije i prakse u cilju poticanja zadružnih i društveno-poduzetničkih projekata usmjerenih na uključivanje socijalno ugroženih skupina na tržište rada i plasman njihovog proizvoda.

Uključivanje Romkinja i Roma

Uključivanje Romkinja i Roma u društveni, politički, kulturni i ekonomski život naš je zalog za Zagreb međusobnog razumijevanja i održivog sustava integracije. Naše politike polazit će od Akcijskih planova kojima ćemo provoditi Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. Politike naknada pritom će se temeljiti na socijalnim kriterijima, dok će politike institucionalnog uključivanja biti osjetljive i na dvostruku isključenost temeljem roda, invaliditeta ili dobi.

 • Poticat ćemo rani, predškolski i školski odgoj i obrazovanje, obrazovanje odraslih, te studij, vodeći računa o onim Romkinjama i Romima koji planiraju doći u Zagreb obrazovati se i raditi.

 • Povezat ćemo obrazovanje i zapošljavanje pomoću sustava mentoriranja Romkinja i Roma koji su završili srednjoškolsko i/ili visokoškolsko obrazovanje prema Romkinjama i Romima koji se nalaze u sustavu obrazovanja te na transparentan način potaknuti zapošljavanje Romkinja i Roma u gradskoj upravi.

 • Teritorijalno dostupnijom zdravstvenom zaštitom i kampanjama podizanja svijesti o zdravlju unaprijedit ćemo zdravlje Romkinja i Roma.

 • Adekvatno stambeno zbrinjavanje rješavat ćemo na dva načina: prvi je osiguravanjem pristupa javnom stanovanju za sve one koji nemaju riješeno stambeno pitanje ili žive u neadekvatnim uvjetima. Pristup javnom stanovanju temeljit će se i na načelima desegregacije. Drugi je uvođenjem komunalne infrastrukture u postojeće objekte i urbanim uređenjem naselja. Cilj nam je poboljšati kvalitetu postojećeg stambenog fonda i obiteljskih kuća, te osigurati prostorne, administrativne i financijske resurse u samim naseljima za pomoć poslovanju onih Romkinja i Roma koji su pokrenuli ili žele pokrenuti vlastite poslove kako bi isti bili u skladu s propisima i osiguravali dostatne prihode romskim kućanstvima.

 • Kroz otvaranje i osnivanje kulturnih prostora i centara za mlade omogućit ćemo Romkinjama i Romima resurse za izražavanje kroz kulturu i druženje. Kroz poticanje kulturnih sadržaja promicat ćemo kulturu dijaloga, uvažavanja i prihvaćanja različitosti, a kod središnjih gradskih manifestacija voditi računa o uključivanju Romkinja i Roma kako bi romska kultura napokon dobila zasluženo mjesto u kulturi grada Zagreba.

 • Kampanjama i komunalnim redarstvom borit ćemo se protiv govora mržnje u javnom prostoru. Radit ćemo na senzibilizaciji policijskih službenica i službenika na probleme Romkinja i Roma te na međusobnom dijalogu.

Socijalna inkluzija

Kao način proširenja socijalne inkluzije, uvest ćemo obuhvatnu mrežu usluga namijenjenih ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja, uključujući psihosocijalnu podršku i osiguravanje pravne pomoći. Unaprijedit ćemo sustav prevencije, praćenja i podrške obiteljima u riziku od nasilja te programa za edukaciju i psihosocijalnu podršku počiniteljima nasilja u obitelji. Unaprijedit ćemo programe reintegracije beskućnica i beskućnica, ovisnika i ovisnica te bivših zatvorenika i zatvorenica, programe njihovog osposobljavanja za tržište rada, te programe usmjerene na uključivanje tražiteljica i tražitelja azila i osoba pod supsidijarnom zaštitom.

Nadalje, kreirat ćemo sustav podrške djeci i roditeljima iz ekonomski depriviranih kućanstava, unaprijedit ćemo sustav udomiteljstva i posvojiteljstva te pružanja podrške udomiteljima u formiranju udruge koja će djelovati na području grada Zagreba. Uvest ćemo sustav rane intervencije za djecu od 0 do 7 godina kod koje su ustanovljene razvojne teškoće ili se nalaze u disfunkcionalnim i/ili socijalno depriviranim obiteljima. Također ćemo osnovati društvene centre u gradskim četvrtima i razviti inovativne modele socijalnog organiziranja u zajednici čiji će rad biti usmjeren na ranjive skupine, a uključivat će studente socijalnog rada, animatore u zajednici, socijalne radnike te druge osobe koje pružaju socijalne usluge.

Osigurat ćemo maksimalnu pristupačnost prostora i usluga Grada osobama s invaliditetom kroz:

 • infrastrukturnu prilagodbu svih gradskih ustanova i objekata mjesne samouprave prema najvišem standardu;

 • osiguravanje dostupnosti usluga na znakovnom jeziku te omogućavanje orijentacije slijepim i slabovidnim osobama;

 • prilagodbu stanica i vozila javnog prijevoza te regulaciju sustava semafora za osobe s invaliditetom i starije osobe;

 • unaprijeđenje pristupačnosti javnih stanova i komunalne infrastrukture u svim gradskim četvrtima.