Obrazovanje

Naša vizija obrazovanja u Zagrebu do 2030.

Odgojne i obrazovne institucije sigurne su za svu djecu, za sve zaposlenice i zaposlenike te sve posjetitelje i posjetiteljice. Energetski su učinkovite i imaju minimalan ekološki otisak. Obrazovanje je dostupno svima u svakoj životnoj dobi, bez obzira na socijalni status i klasnu pripadnost. Materijalni uvjeti rada u vrtićima i školama omogućuju kvalitetan odgojno-obrazovni proces. Odgojne i obrazovne institucije u Zagrebu podržavaju različite identitete i djeluju protiv seksizma, rasizma, ksenofobije, homofobije i nacionalizma. Svojim programima, organizacijskim procesima i načinom vođenja pokazuju što znači uključivost, održivost, društvena odgovornost te svim svojim učenicima i učenicama te zaposlenicama i zaposlenicima predstavljaju primjer etične organizacijske kulture. U vrtićima i školama rašireni su projekti koje su osmislili zaposlenice i zaposlenici te polaznici i polaznice tih institucija u suradnji s organizacijama civilnog društva i drugim relevantnim akterima.

Zelene i sigurne škole i vrtići

Jedan od glavnih prioriteta buduće gradske politike za obrazovanje bit će sigurnost zgrada i siguran boravak djece, učenica i učenika te zaposlenica i zaposlenika u svim javnim ustanovama odgoja i obrazovanja Grada Zagreba. Gradski Ured za obrazovanje vodit će i pratiti procese sanacije i obnove potresom oštećenih objekata te projekt poboljšanja otpornosti na buduće nepogode svih zgrada javnih vrtića i škola. Nadalje, obnova otvara jedinstvenu priliku transformacije svih obrazovnih objekata u zelene vrtiće i škole 21. stoljeća. Stoga ćemo osigurati da svi objekti, gdje god je to moguće, istovremeno prođu zelenu transformaciju (mogućnost pasivnog dizajna, solarnih panela na krovu, ugradnje proizvoda kojima se štedi potrošnja vode, odvojenog i sigurnog prikupljanja otpada te vrtićkih i školskih vrtova). Zahvaljujući zelenoj obnovi objekti će imati manji ekološki otisak, a istovremeno pridonositi značajnom uštedom režijskih troškova u gradskom proračunu.

Dostupni i kvalitetni vrtići za sve

U našem sustavu ranog i predškolskog odgoja planiramo osigurati dostupnost po kvartovima. Dok u nekim četvrtima postoje dostatni vrtićki kapaciteti, u drugima to nije slučaj. Posebno su problematične četvrti Trnje, Maksimir, Novi Zagreb istok, Novi Zagreb zapad, Trešnjevka sjever, Stenjevec, Podsused Vrapče i Brezovica. Ključna je izgradnja novih objekata na lokacijama koje imaju dotrajalu gradnju i nisu sigurni, pri čemu ćemo provesti izgradnju koja je energetski učinkovita. 

Drugo, istraživanja u Hrvatskoj pokazuju da je klasna pripadnost povezana s obrazovnim odabirima i postignućima od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do visokog obrazovanja. Revidirat ćemo kriterije za upis u vrtiće i proširiti vrtićke kapacitete kako bi se svakom djetetu iz socijalno i ekonomski ugroženih obitelji omogućilo ostvarivanje prava na vrtić. Omogućit ćemo pravo na vrtić i djeci nezaposlenih roditelja. Na taj se način roditeljima daje vremena za traženje posla i pohađanje programa prekvalifikacije ili dokvalifikacije, a djecu se ne zakida za koristi socijalizacije koju pruža rani i predškolski odgoj.

Treći problem tiče se veličine odgojno-obrazovnih skupina u vrtićima, pri čemu su odstupanja veća kod jasličkih skupina, a posebno u skupinama u kojima su djeca s teškoćama u razvoju. Detaljno ćemo analizirati veličine postojećih grupa i omjera broja odgojitelja i odgojiteljica u odnosu na broj djece. Nadalje, u periodu dok se ne zadovolje kapaciteti sukladno potrebama, izdvojit ćemo financijska sredstva za zapošljavanje dodatne osobe u grupama u kojima se premašuje standard o veličini grupa, te ćemo uvesti asistente i asistentice djeci s teškoćama u razvoju u sve grupe u koje su ona uključena.

Na kraju, Državni pedagoški standard u fokus stavlja i prostorne uvjete i opremljenost vrtića, što predstavlja važan dio radnog okruženja radnika i radnica u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Stoga ćemo detaljno analizirati potrebe vezane za opskrbljenost ustanova materijalima, analizirati troškovnike pojedinih ustanova te povećati financijska izdvajanja sukladno mapiranim potrebama. Situacija u kojoj odgojitelji i odgojiteljice trebaju sami nabavljati materijal negativno je povezana s većinom dimenzija kvalitete zaposlenja i blagostanja zaposlenih, te ćemo to stoga izmijeniti i unaprijediti.

Jedemo lokalno!

Uvođenjem zelene javne nabave osigurat ćemo opskrbu zdrave i lokalno uzgojene hrane za djecu u javnim vrtićima i školama, a istodobno poticati proizvodnju i snižavanje cijena sezonskih i ekoloških proizvoda lokalnih OPG-ova. Pritom ćemo provesti konzultacijski proces provjere dostupnosti i ponude lokalnih OPG-ova te definirati potrebe i interes javnih vrtića i osnovnih škola. Osigurat ćemo logističku infrastrukturu za otkup, skladištenje i transport potrebnih lokalnih i sezonskih prehrambenih proizvoda te pripremiti pilot natječaja za zelenu javnu nabavu hrane za javne vrtiće i osnovne škole u gradu Zagrebu, počevši sa školskom godinom 2022/2023.

Djeluj! Odgoj i obrazovanje za aktivno građanstvo

Uvest ćemo izvannastavnu aktivnost Odgoj i obrazovanje za aktivno građanstvo u osnovne i srednje škole, s ciljem pripreme učenika za preuzimanje svjesne, odgovorne i aktivne uloge u društvu te brige za javno dobro, osjetljivost na probleme u zajednici, solidarnost i spremnost na osobni doprinos u rješavanju problema zajednice. Realizacija obrazovnog programa za aktivno građanstvo pritom će uključivati: osnivanje radne grupe za pripremu i izradu kurikulumskog okvira, izradu potrebnih nastavnih materijala, provedbu natječaja za izvoditeljice i izvoditelje programa uz pripremu i provedbu obuhvatne edukacije i mentorske podrške izvoditeljicama i izvoditeljima. 

Nadalje, kako bismo osigurali visoku kvalitetu provedbe i postigli željeni učinak, osigurat ćemo dodatne aktivnosti poput uspostavljanja mreže uzajamne podrške izvoditeljica i izvoditelja te mreže zajedničkog učenja i djelovanja (na razini škola i na razini pojedinih projekata), te kontinuirano ulagati u profesionalni razvoj i usavršavanje nastavnika i nastavnica. Također ćemo osigurati potpore za projekte kojima se stvaraju novi nastavni sadržaji vezani uz obrazovanje za aktivno građanstvo, u čijem osmišljavanju i provedbi zajedno sudjeluju škole, organizacije civilnog društva, znanstvene i znanstveno-nastavne institucije, socijalna poduzeća, obrti, zadruge i sindikati.

Odgoj za zdravlje

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije svako peto dijete ima problema s mentalnim zdravljem, a samo ih  20 % dobiva neku vrstu stručne pomoći. Pored pandemije, akutni kolektivni stres i trauma u gradu Zagrebu proizlaze i od posljedica potresa, a u bliskoj bi budućnosti mogli pogoditi mlade kao najranjiviju skupinu. Nažalost, djeca i mladi nemaju dovoljnu podršku, znanje ni razvijenu svijest o načinima kako da čuvaju svoje zdravlje. Dosadašnja praksa odgoja za zdravlje nesustavno je provođena i prepuštena dobroj volji nekih predmetnih profesorica i razrednika te preventivnim aktivnostima školskih liječnica i liječnika, što je nedovoljno da bi se postigli potrebni rezultati. Zbog toga ćemo implementirati sljedeće mjere:

  • U svakoj ćemo školi angažirati psihologa ili psihologinju koja skrbi o psihološkim potrebama djece. 
  • Osigurat ćemo podršku nastavnicima i nastavnicama te stručnom osoblju u realizaciji međupredmetne teme Zdravlje za osnovne i srednje škole, s ciljem podrške emocionalnom, ali i tjelesnom zdravlju djece i mladih kao temeljne ljudske vrijednosti. 
  • Podupirat ćemo projekte kojima se stvaraju novi nastavni sadržaji vezani uz odgoj za zdravlje te ćemo podržati izradu digitalne platforme Odgoj za zdravlje kao podršku učenicama i učenicima, roditeljima i stručnom osoblju. 

Inovativni sadržaji i partnerski pristup

Prečesto odgojno-obrazovne institucije od drugih aktera dobivaju upute kako trebaju djelovati. Mi polazimo od uvjerenja da odgajateljice, nastavnici i učenice sami znaju što je potrebno u njihovim institucijama da bi bile kvalitetnije, kao i koje su lokalne potrebe na koje obrazovne institucije mogu odgovoriti, te da ih u provedbi tih ideja Grad treba podržati. Stoga ćemo uspostaviti program podrške projektima usmjerenim na unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa, u čijem će osmišljavanju i provedbi sudjelovati upravo vrtići i škole u suradnji s drugim relevantnim akterima poput organizacija civilnog društva, znanstvenih i znanstveno-nastavnih institucija, društvenih poduzeća, obrta, zadruga i sindikata. 

Dostupno i kvalitetno obrazovanje i za odrasle!

Sudjelovanje odraslih u RH u cjeloživotnom učenju  među najnižima je u EU i 2019. je  iznosilo 3,5 %, dok je europski prosjek tada bio 10,8 %. Strukovni programi za odrasle neusklađeni su s potrebama tržišta rada i često im manjka praktične nastave, a polaznici uglavnom moraju sami pokrivati troškove. Osim toga programi se često provode na privatnim ustanovama, iako strukovne škole Grada Zagreba imaju u pravilu bolju opremu i stručniji kadar. Stoga ćemo brinuti o većoj dostupnosti kvalitetnih i priuštivih programa za cjeloživotno učenje, kao ključnih za zapošljivost i dugoročnu održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava, pri čemu posebnu važnost pridajemo odraslima koji imaju niži stupanj obrazovanja i čija su radna mjesta nestala ili će nestati s tržišta rada. 

Kako bismo to ostvarili, utvrdit ćemo usklađenosti postojećih programa cjeloživotnog obrazovanja s tržištem rada i analizirati potrebe za nužnim kvalifikacijama i kompetencijama. Također ćemo provesti procjenu kapaciteta i mogućnosti škola, nastavnica i nastavnika za uvođenje novih obrazovnih programa te osigurati kadrovske, organizacijske i infrastrukturne resurse kako bi se pokrenuo proces kreiranja i testiranja obrazovnih programa za potrebe novih zanimanja.

Izbor ravnatelja i ravnateljica izmaknuti iz politike

Izbor ravnatelja i ravnateljica osnovnih i srednjih škola već dulje je vrijeme obilježen pritiscima, obeshrabrivanjem kvalificiranih nezavisnih kandidatkinja i kandidata, političkim uplivima pa i grubim kadroviranjem koje preko instrumentaliziranih članova i članica školskih odbora provodi lokalna samouprava, odnosno Gradski ured za obrazovanje. Krajnja su posljedica takvog načina upravljanja školama obeshrabreni nastavnici i nastavnice i demotivirane učenice i učenici. 

Kako bismo preokrenuli taj negativan trend, utvrdit ćemo pravilnički, minimalne kriterije koje moraju ispunjavati osobe imenovane za članove i članice školskih odbora kao predstavnici i predstavnice osnivača i roditelja. Nadalje, u pogledu izbora ravnatelja i ravnateljica osigurat ćemo da škole izmjenama statuta izbornu proceduru za izbor ravnatelja i ravnateljica učine transparentnom, jednostavnom i demokratičnom. Gradska skupština, kao predstavnik osnivača, pritom će svoju ulogu u davanju suglasnosti na tekst izmjena statuta svesti isključivo na provjeru zakonitosti.