Civilno društvo

Civilni sektor prepoznajemo kao ravnopravnog partnera u demokratskom, političkom i društvenom razvoju. Civilno društvo jedan je od glavnih stupova demokratskog društva kroz koje se zajednica samoorganizira i uključuje u rješavanje pitanja od općeg interesa. Ono je ujedno i korektiv javne vlasti koji pridonosi razvoju njegove transparentnosti i unapređenju sustava upravljanja: predlaže i unosi inovacije, modele, pristupe i prakse. Osiguravanje uvjeta za razvoj civilnog društva kao aktivnog dionika u razvoju grada jedan je od ciljeva našeg programa i to u partnerskom odnosu utemeljenom na participativnim procesima. Oni podrazumijevaju koordinaciju s gradskim tijelima, sudjelovanje civilnog društva u oblikovanju gradskih politika te mehanizme konzultacija sa zainteresiranom javnošću.

Pitanja civilnog društva u nadležnosti su nekoliko ureda i odjela u okviru gradske uprave što pridonosi netransparentnosti, nedostupnosti podataka, lošem uvidu u suradnju sa sektorom te otežanom komunikacijom. Grad Zagreb zasad nema razvijene modele uključivanja civilnog društva u teme relevantne za lokalni razvoj što otežava konstruktivni doprinos civilnog društva u praćenju i provedbi lokalnih politika. Informacije o mogućnosti uključivanja građanki i građana teško su dostupne te je sustav savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nepotrebno kompliciran što smanjuje transparentnost donošenja odluka.

Kako u Zagrebu djeluje najveći broj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj, prepoznajemo važnost uloge Grada u uspostavljanju novog modela suradnje s civilnim društvom što podrazumijeva koordinaciju tijela gradske uprave kao i transparentne procedure donošenja odluka.

Suradnja s organizacijama civilnog društva

Grad Zagreb kroz razne programe podupire brojne organizacije civilnog društva iz područja kulture, sporta, ljudskih prava, zdravstva, obrazovanja i socijalne politike. Mnoge od tih organizacija važni su partneri u razvoju programa i osnaživanju uloge građanki i građana. Stoga ćemo:

 • učiniti gradsku upravu dostupnom i partnerskom za korisnike i korisnice;

 • osigurati stabilnost i kontinuitet financijske potpore za organizacije civilnog društva koje djeluju za opće dobro;

 • osigurati podršku za nove inicijative i male organizacije koje djeluju na lokalnoj razini, a stvaraju novu vrijednost za lokalnu zajednicu i odgovaraju na potrebe njezinih stanovnica i stanovnika;

 • u skladu s financijskim mogućnostima osigurati sredstva za razvojne programe organizacije civilnog društva koje Grad prepoznaje kao važne partnere u njihovom djelokrugu rada;

 • razviti mehanizme koji će osigurati stabilnost, održivosti i dugoročan razvoj organizacija civilnog društva.

Reforma institucionalnog okvira suradnje s civilnim društvom

Odjel za civilno društvo

U skladu sa specifičnostima funkcioniranja lokalne i područne samouprave smatramo da uspješno osmišljen i izgrađen nacionalni model institucionalnog razvoja civilnog društva treba primijeniti na lokalnoj razini kako bi se kreirale poticajne javne politike njegovog razvoja u Zagrebu. Zadaću provedbe, nadzora i suradnje s civilnim društvom objedinit ćemo u odjel u sklopu nadležnog gradskog ureda kako bismo osigurali efikasnost i transparentnost rada te pojednostavili komunikaciju organizacija civilnog društva s Gradom.

Odjel za civilno društvo bit će zadužen za:

 • izradu prijedloga Strategije za razvoj civilnog društva Grada Zagreba u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva Grada Zagreba, koja se temelji na savjetovanju s organizacijama civilnog društva i stručnjakinjama i stručnjacima;

 • prikupljanje i analizu podataka od drugih gradskih ureda te izradu godišnjih izvještaja o financiranim projektima i programima organizacija civilnoga društva iz gradskog proračuna;

 • pokretanje jedinstvene internetske stranice, središnje platforme kao mjesta za sektorske natječaje;

 • redovitu funkcionalnu komunikaciju te suradnju s institucijama na nacionalnoj razini, te izradu prijedloga i preporuka za unapređenje institucionalnog, normativnog i financijskog okvira za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj.

Savjet za razvoj civilnog društva

Kao savjetodavno tijelo Grada Zagreba, Savjet za razvoj civilnog društva imat će za cilj poticanje i razvoj međusektorske suradnje između Grada i organizacija civilnog društva koje su registrirane i/ili djeluju na području Zagreba.

Uloga Savjeta za razvoj civilnog društva bit će:

 • praćenje i evaluacija provedbe Strategije za razvoj civilnog društva Grada Zagreba te ostalih javnih politika važnih za unapređenje civilnoga društva (primjerice strateških dokumenta i tema iz područja volonterstva, obrazovanja, filantropije, održivog razvoja, socijalne politike);

 • davanje prijedloga i preporuka na nacrte zakona i propisa koji se odnose na civilno društvo, te pridonose unapređenju kvalitete i otvorenosti procesa oblikovanja gradskih politika;

 • davanje mišljenja na godišnje izvještaje o financiranim projektima i programima organizacija civilnoga društva iz gradskog proračuna;

 • određivanje prioriteta za dodjelu financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnog društva iz sredstava gradskog proračuna u suradnji s nadležnim Odjelom.

Uključivanje civilnog društva i javnosti u donošenje lokalnih javnih politika

U kreiranju politika Grada Zagreba i donošenje akata od općeg značaja omogućit ćemo široko sudjelovanje civilnog društva, te zainteresirane i stručne javnosti u definiranju potreba lokalne zajednice te predlaganju odgovarajućih zaključaka.

Uvest ćemo transparentan, jednostavan i dostupan sustav konzultacija sa zainteresiranom javnošću koristeći digitalne tehnologije. Sadašnji sustav je teško prohodan i nedovoljno transparentan pa ćemo u skladu s “Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata”, uspostaviti digitalni alat koji će služiti jednostavnom i transparentom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o aktima Grada Zagreba.

Transparentan sustav financiranja udruga

Postojeći sustav financiranja udruga primarno karakterizira projektno financiranje, a iznosi koji se dodjeljuju udrugama često se kolokvijalno nazivaju “glavarinama” jer ne uzimaju u obzir kvalitetu i specifičnosti prijavljenih projekata i programa, nego se paušalno dodjeljuju organizacijama.

Naši ciljevi su:

 • uvođenje i provedba transparentnog, uravnoteženog i jasnog sustava dodjele sredstava organizacijama civilnog društva koji će se temeljiti na odgovornom radu gradskih institucija zaduženih za razvoj civilnog društva te poštivanju kriterija i procedura;

 • osiguravanje uvida javnosti u načine trošenja sredstva koje Grad izdvaja za projekte i programe iz proračuna;

 • uvođenje jedinstvenog informacijskog sustava u kojem će svi korisnici imati uvid u relevantne informacije za njihov rad te koristiti prilagođene zone za administriranje projekata.