Gradska četvrt

Brezovica

Gradska četvrt Brezovica prostire se na 12 000 ha i obuhvaća najjužniji, pretežno ruralni, dio Zagreba. Četvrt ima 12 000 stanovnika i 20 naselja koja su raštrkana i izrazito obilježena obiteljskom stambenom gradnjom s pripadajućim gospodarskim objektima za potrebe poljodjelstva. Posebnosti su Brezovice Obreški lug, Vukomeričke gorice, lokalno pučko graditeljstvo, potok Lomnica, dvorac Brezovica i ribnjak.

U našoj viziji Brezovica se koristi prednostima koje joj pruža smještaj jer je u ruralnom području, a u blizini grada. Boljom prometnom povezanošću, osiguravanjem osnovne infrastrukture stanovnicima i stanovnicama, ulaganjem u razvoj kulturnih i javnih sadržaja te razvojem biciklističkog prometa, ekoturizma, poljoprivrede i agrošumarstva, Brezovicu možemo učiniti doista kvalitetnim mjestom za život.

Infrastruktura

Izgradnja kanalizacijske, vodovodne i energetske infrastrukture

Kanalizacija je uvedena samo uz glavnu cestu u središtu Brezovice. Cijela Gradska četvrt Brezovica do kraja Kupinečkog Kraljevca nema kanalizaciju, a mnoge okolne ulice ni vodovodnu infrastrukturu. Izgradnja kanalizacijske infrastrukture i priključivanje kućanstava na nju jedno je od gorućih pitanja za stanovnike i stanovnice četvrti te se treba rješavati u najkraćem roku. Cilj je uvesti kanalizaciju i vodovod u svako kućanstvo u četvrti. 

U najkraćem roku osigurat ćemo priključivanje kućanstava na kanalizacijsku infrastrukturu.

Osim kanalizacijske i vodovodne mreže, Brezovici nedostaje i poveznica s gradskim plinovodom. Smatramo bitnim omogućiti građanima i građankama Brezovice pristup gradskom plinu, ali ćemo im ponuditi i ekološki održive modele grijanja doma i opskrbe energijom. 

Sanacija cestovne infrastrukture i uređenje nogostupa

Cijele dionice cesta u naseljima i između naselja oštećene su toliko da uzrokuju oštećenja vozila i onemogućuju normalnu vožnju, pa je te dionice potrebno hitno kvalitetno obnoviti. Sigurnost pješaka u prometu ugrožena je zato što uz prometne ceste nema nogostupa, a nema ih ni  uz ceste kojima se pješaci koriste kako bi došli do javnog prijevoza. Te je ceste potrebno osigurati i osvijetliti. Posebnu pažnju u najkraćem roku namjeravamo posvetiti postavljanju horizontalne i vertikalne signalizacije na pješačkim prijelazima.

Izgradnja biciklističke infrastrukture

Gradska je četvrt Brezovica među četvrtima u kojima su gotovo potpuno zapostavljeni  biciklisti. Kako bi im se omogućio sigurniji put do grada i kako bi se stanovnike Brezovice potaknulo na upotrebu bicikla, potrebna je izgradnja biciklističke infrastrukture, prvenstveno izgradnja staze od Brezovice do postojeće mreže u Remetincu.

Biciklistička infrastruktura Brezovici će donijeti mnoge prednosti, stanovnicama i stanovnicima će olakšati obavljanje pojedinih aktivnosti, pozitivno utjecati na zdravlje i okoliš, omogućiti razvoj cikloturizma. Ona je također jednostavnija i jeftinija za održavanje od infrastrukture namijenjene za automobile.

Osiguravanje optičke internetske infrastrukture

Pristup brzoj i stabilnoj internetskoj mreži treba biti standard za cijeli grad, a ne samo za pojedine kvartove. To je potvrđeno i sada, u vrijeme pandemije bolesti COVID-19, kada je komunikacija  internetom neizbježna i prijeko potrebna u obavljanju poslovnih i školskih obaveza. 

Neadekvatna internetska infrastruktura u Gradskoj četvrti Brezovica očituje se u slabom i nestabilnom mrežnom signalu i niskim brzinama, a ne postoji optička infrastruktura. Prema podacima karte pokrivenosti Hrvatskog telekoma, u cijeloj četvrti najviše kućanstava ima pristup najnižoj kategoriji brzine interneta (10–30 Mbit/s), znatno manje srednjoj kategoriji (30–60 Mbit/s), a optičke brzine (100–500 Mbit/s) u Brezovici ne postoje.

Inzistirat ćemo na dostupnosti kvalitetne internetske usluge te ugradnji optičke infrastrukture na području cijele gradske četvrti jer Brezovica pripada Gradu Zagrebu i zbog toga i u njoj trebaju vrijediti standardi kakvi vrijede za glavni grad jedne europske države.

Inzistirat ćemo na dostupnosti kvalitetne internetske usluge na području Brezovice.

Osiguravanje dostatnih vrtićkih kapaciteta

Brezovica je područje s izrazito mnogo mladih obitelji s djecom te stalnim priljevom novih stanovnika koji se iż gradske vreve sele u ovaj mirniji kraj. Trenutačno se vrtićki kapaciteti Brezovice svode na dva područna vrtića kao privremeno rješenje. Stoga ćemo pronaći zemljište i prikupiti svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju dječjeg vrtića kao samostalnog objekta u vlasništvu Grada Zagreba.

Izgradit ćemo dodatne vrtićke kapacitete u skladu s potrebama mladog stanovništva četvrti.

Očuvanje i razvoj zelenih površina

Sanacija divljih odlagališta otpada

Problem divljih odlagališta otpada Brezovici nanosi višestruku štetu. Osim što takvo divlje odlaganje otpada silno šteti vlasnicama i vlasnicima zemljišta na koja se taj otpad odlaže, divlja odlagališta onečišćuju i nagrđuju cijeli okoliš. Kao stanovnice i stanovnici najzelenije zagrebačke četvrti, želimo naći trajno rješenje kojim bismo zaštitili šume koje nas i čine posebnima. Pojedine vlasnice i vlasnici zemljišta našli su načine kako da zaštite svoje šume i livade, ali otpad onda završi na susjednim parcelama i problem ostaje. 

Stanovnice i stanovnici Brezovice pokazali su želju da se taj problem riješi tako što su nekoliko puta organizirali akcije čišćenja, no tijekom nekoliko mjeseci na istim se lokacijama ponovno nakupio otpad. Budući da je zeleni otok udaljen 500 m od jednog odlagališta, a reciklažno je dvorište samo tri kilometra dalje, rješenje očito nije u olakšavanju recikliranja i zbrinjavanja otpada, nego možda u nadzoru i sankcijama.

Pobrinut ćemo se za to da stanovnice i stanovnici uživaju u čistim šumama, potocima i livadama zajedno s ljudima koji dolaze u Brezovicu zbog njezinih prirodnih ljepota.

Uređenje i održavanje potoka Lomnice

Pretjerana regulacija korita potoka Lomnice u velikoj mjeri narušava prirodni sklad okoliša i ljepotu krajolika. Na temelju  komparativnih studija u mnogim je slučajevima dokazano da regulatorne mjere znatno utječu na sposobnost samopročišćenja prirodnih vodotoka, a osim toga, uzrokuju gubitak staništa mnogih biljnih i životinjskih vrsta te trajne promjene u ekosustavu.

Uredit ćemo šetnicu uz potok s drvoredom kao buduću pješačko-biciklističku stazu.

Uređenje i održavanje ribnjaka Brezovice

Sa Športskim ribolovnim društvom Piškor, koje gospodari ribnjakom, i zainteresiranim građankama i građanima potaknut ćemo dijalog o mogućnosti uređenja prostora oko ribnjaka kako bi se na njemu uredila pješačka šetnica s drvoredom.

Javni prijevoz

U Brezovici je primjetan nedostatak linija gradskog prijevoza i rijedak raspored vožnji autobusa, osobito u vrijeme prometnih špica. Smanjivanje broja autobusnih linija vidljivo je na primjeru Kupinečkog Kraljevca u kojem su do svibnja 2020. prometovale tri linije, a jedna od njih sada je ukinuta. Problem je i nedostatak noćne linije te činjenica da sve autobusne linije prometuju do Savskog mosta. 

Gradska četvrt Brezovica ima jednu željezničku postaju (Horvati), a druga je u susjednoj gradskoj četvrti (Novi Zagreb zapad – Hrvatski Leskovac). Oba su stajališta u lošem stanju, a vozni je red rijedak. Potrebno je pokrenuti dijalog s lokalnim stanovništvom kako bi se pronašla rješenja za bolje povezivanje gradske četvrti i centra Zagreba (npr. uvođenje linije do Glavnog kolodvora, produživanje linije na krajevima trasa čime bi autobusi ulazili dublje u naselja i okolne ulice, usklađivanje reda vožnje autobusa i vlaka itd).

Javni i kulturno-društveni sadržaji

Kulturni centar (knjižnica, galerija, dvorana za razne manifestacije)

Na području gradske četvrti nedostaju urbani kulturni sadržaji za građanke i građane, a osobito za djecu i mlade. Iako bi građankama i građanima trebali biti dostupni prostori poput zgrade Mjesnog odbora u Brezovici, u tim se prostorima održavaju većinom tradicionalna događanja, odnosno folklorni programi. Postojeće prostore namijenit ćemo za raznolikije kulturno-društvene sadržaje te dugoročno osigurati građankama i građanima Brezovice kulturni centar u kojemu bi bile knjižnica i čitaonica, u kojemu bi se mogle održavati kinoprojekcije i izvoditi kazališne predstave, a služit će i kao prostor za radionice i igraonice za djecu te za provedbu različitih oblika aktivnosti: od kulturno-umjetničkih i sportsko-rekreacijskih do aktivnosti za uključivanje građana u odlučivanje i predlaganje rješenja za probleme u četvrti. 

Prenamijenit ćemo postojeće prostore u kulturne centre koji nude raznolike sadržaje.

Parkovi

Prema potrebama pojedinih naselja unutar gradske četvrti i u suradnji s građankama i građanima potrebno je provjeriti u kakvom su stanju dječja i sportska igrališta te odrediti gdje su potrebna nova, a gdje se mogu urediti postojeća. 

Dvorac Brezovica

Uređenje dvorca i njegove okolice važno je za identitet Brezovice i kvalitetu života njezinih stanovnica i stanovnika, a nakon potresa 2020. godine pitanje obnove postalo je važnim i zbog sigurnosnih razloga. Premda dvorac i okolica nisu u vlasništvu Grada, potrebno je potaknuti dijalog o mogućnosti njihova uređenja i razmotriti potencijalne projekte za razvoj i obnovu sa svim zainteresiranim stranama.

Razvoj poljoprivredne proizvodnje

Dugoročno ćemo inicirati i jačati poduzetnički potencijal Brezovice na temelju prepoznavanja i vrednovanja prednosti kraja bogatog poljoprivrednim površinama. Proizvodnja hrane, osobito ekološka, posebno je važan potencijal Brezovice koji, uz stvaranje podrške i jačanje suradnje s lokalnim OPG-ovima, u Zagrebu može postati bitnim za osiguravanje zelene javne nabave od OPG-ova za vrtiće i škole. Zbog toga je potrebno pružiti potporu lokalnom stanovništvu u definiranju i promidžbi prepoznatljive slike lokalnih proizvoda i usluga te osigurati kvalitetniju suradnju i umrežavanje lokalnih gospodarstvenica, poljoprivrednika i udruga radi stvaranja jedinstvenog i prepoznatljivog proizvoda na tržištu.

Poticat ćemo i jačati lokalne OPG-ove koji mogu imati važnu ulogu u zelenoj javnoj nabavi.

Kratkoročno se mogu organizirati predavanja, tribine i drugi oblici informiranja zainteresiranog lokalnog stanovništva o mogućnostima dobivanja  poticaja.